Algemene Voorwaarden Online Boekwinkel

Deze algemene voorwaarden zijn ontleed aan het standaardmodel zoals aangeboden door Thuiswinkelwaarborg.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument boeken of e-books verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: E-books;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen op het Europese model gebaseerde formulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Oordeel Zacht
Anne-Barbara Lemmens
info@oordeelzacht.nl
Tel: 0625221847
KVK: 81580150
BTW: NL003580759B37

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden boeken en/of e-book. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Website: het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. Website: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. Winkelwagen / bestelling: de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 9. Website: het modelformulier voor herroeping.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij boeken:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij E-books:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Tekst voor e-mail in geval van herroeping (versturen naar info@oordeelzacht.nl)

Aan: Oordeel zacht
Ik deel u hierbij mee, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende boeken:
de levering van de volgende e-books:
herroep.

Besteld op … ontvangen op … bestelnummer ..
Naam:
Adres:
Reden herroeping:

Algemene Voorwaarden Consulting, Training, Coaching & Begeleiding

Artikel 1 Definities
1.1 Oordeel Zacht is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van Oordeel Zacht.
1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan programmamateriaal, video’s, documenten, etcetera.
1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oordeel Zacht en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Oordeel Zacht en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.4 Oordeel Zacht is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 De door Oordeel Zacht gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Oordeel Zacht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Oordeel Zacht daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oordeel Zacht anders aangeeft.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte, aanbieding en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
4.2 De door Oordeel Zacht opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Oordeel Zacht alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4.4 Oordeel Zacht is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden
Opdrachtgever stemt ermee in dat Oordeel Zacht de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Oordeel Zacht of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling
6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Oordeel Zacht of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
6.3 Oordeel Zacht is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de door Oordeel Zacht verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en kan er een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Oordeel Zacht.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Oordeel Zacht en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden. 7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Oordeel Zacht zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Oordeel Zacht opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
7.5 Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Oordeel Zacht aangeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Oordeel Zacht de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Oordeel Zacht aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.
8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
8.4 Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van Oordeel Zacht
Oordeel Zacht is gerechtigd om: a. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering; b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; c. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; d. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen; e. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Oordeel Zacht gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervalt en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; f. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Oordeel Zacht verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of email en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Oordeel Zacht.
10.2 Bij annulering of opzegging is Oordeel Zacht niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
10.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor individuele begeleiding: a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
10.4 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainings- & programa-opdrachten: a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag. b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
10.5 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor een training met open inschrijving: a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door Oordeel Zacht (tussentijds) bij een programma
Wanneer Oordeel Zacht verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Oordeel Zacht het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging
12.1 Oordeel Zacht is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend): a. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of b. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of c. na het sluiten van de overeenkomst Oordeel Zacht de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of d. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of e. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of f. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Oordeel Zacht verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Oordeel Zacht om de gehele schade in rechte te vorderen.
12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s
13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door Oordeel Zacht ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Oordeel Zacht gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oordeel Zacht is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Oordeel Zacht geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Vrijwaringen voor teksten
14.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Oordeel Zacht van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart Oordeel Zacht voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart Oordeel Zacht voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
14.4 Oordeel Zacht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Auteursrecht over geschreven teksten
15.1 Oordeel Zacht draagt bij een levering van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
15.2 Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Oordeel Zacht worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Oordeel Zacht kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
15.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Oordeel Zacht op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.
15.4 De bepalingen van artikel 15.1 tot en met 15.3 hebben ook betrekking op teksten die Oordeel Zacht van derden betrekt. Oordeel Zacht garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemde gebruiken.

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht teksten
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Oordeel Zacht.

Artikel 17 Opzegging schrijfopdracht
17.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Oordeel Zacht het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Oordeel Zacht geleverd worden.
17.2 Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Oordeel Zacht gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Oordeel Zacht zijn toe te rekenen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Oordeel Zacht spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Oordeel Zacht geen invloed uit kan oefenen. Oordeel Zacht kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
18.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Oordeel Zacht beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
18.3 Oordeel Zacht is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Oordeel Zacht.
18.4 Oordeel Zacht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
18.5 Oordeel Zacht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Oordeel Zacht haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen Oordeel Zacht, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
19.3 Als Oordeel Zacht door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever Oordeel Zacht niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 20 Geheimhouding vertrouwelijke informatie
20.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Oordeel Zacht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Oordeel Zacht daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
20.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Oordeel Zacht of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Oordeel Zacht of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 21 Persoonsgegevens
Oordeel Zacht behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 22 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Oordeel Zacht.

Artikel 23 Toepasselijk recht
23.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
23.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Oordeel Zacht.

Oordeel Zacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden Consulting, Training, Coaching & Begeleiding.
Controleer daarom regelmatig de algemene voorwaarden voor het meest actuele beleid.

Deze algemene voorwaarden Consulting, Training, Coaching & Begeleiding zijn in werking getreden op 7 september 2021.
Bij vragen of opmerkingen vragen we je contact op te nemen via email info@oordeelzacht.nl.

Algemene Voorwaarden MBSR

Betaling

Na aanmelding en het kennismakingsgesprek ontvang je een bevestigingsbrief van deelname en een factuur. Je wordt verzocht de factuur binnen de gestelde termijn te betalen. Het niet binnen de termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de cursusplaats.

Annuleren door trainer

Oordeel Zacht behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen de training te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen of annuleren door Oordeel Zacht de deelnemer niet in staat is aan de training deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd. Het kan voorkomen dat een lesdag niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat de trainer ziek is. In dat geval zal de deelnemer hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een vervangende datum worden aangeboden. Als voor de lesdag geldende minimumaantal aanmeldingen niet wordt gehaald, kan de lesdag worden geannuleerd.

Annuleren door deelnemer

Bij annulering tot een maand voor de start van de training worden €25 annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor de start van de training wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor de aanvangsdatum is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits de vervanger aan de voorwaarden van de trainer voldoet.

Afwezigheid op lesdagen

Als je voordat je je aanmeldt al weet dat je bepaalde data niet aanwezig kan zijn, geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier of tijdens het kennismakingsgesprek. Wanneer je niet bij een bijeenkomst aanwezig kan zijn, vindt er geen restitutie van kosten plaats. Wel is het mogelijk bij een gemiste les deze telefonisch door te nemen. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk, tenzij vooraf besproken.

Privacy

De persoonsgegevens die Oordeel Zacht verzamelt worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan het e mail bestand van Oordeel Zacht. Voor meer detail verwijzen we naar de Privacyverklaring beschikbaar op de Oordeel Zacht website.

Aansprakelijkheid

Oordeel Zacht verplicht zich de aangeboden diensten naar inzicht en vermogen uit te voeren. Oordeel Zacht is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na lessen of andere activiteiten. Voor schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderzinds is het Oordeel Zacht uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Oordeel Zacht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekkinghebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor voldoende informatie van zijn/haar dokter voor het veilig omgaan met gezondheidsproblemen tijdens de activiteiten van Oordeel Zacht. Daarnaast moet de deelnemer dergelijke gezondheidsproblemen ook melden bij inschrijving. De door de Oordeel Zacht verstrekte veiligheidsinstructies dienen door de deelenemer in acht te worden genomen.

Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Oordeel Zacht in Bergen betreffende deelname aan de MBSR activiteiten en diensten van Oordeel Zacht. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Oordeel Zacht. Alle geschillen tussen partijen zulen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Dit is onverminderd de bevoegdheid van Oordeel Zacht om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Oordeel Zacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden MBSR. Controleer daarom regelmatig de algemene voorwaarden voor het meest actuele beleid.

Deze algemene voorwaarden MBSR zijn in werking getreden op 15 januari 2021.

Bij vragen of opmerkingen vragen we je contact op te nemen via email info@oordeelzacht.nl.